Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisów www.higasa.pl/ i www.higasaclub.pl/

 1. Polityka prywatności serwisów skierowana jest do osób z nich korzystających, zwanych dalej Użytkownikami. Prezentuje zakres danych dotyczących osobistej identyfikacji Użytkownika, które gromadzi właściciel serwisów oraz mechanizmy zapewniające jego prywatność (wynikłe z przepisów prawa). Polityka prywatności stanowi także wypełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do Użytkownika, której dane dotyczą.

Dane gromadzone przez właściciela serwisów

 1.  W przypadku wysłania zapytania z użyciem formularza kontaktowego dostępnego na stronach gromadzone będą następujące dane Użytkownika: numer telefonu, adres e-mail, imię oraz ewentualnie nazwisko.
 2. Właściciel będzie gromadził automatycznie dane Użytkownika jedynie podczas wizyty na stronie, w szczególności adres IP, nazwę domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w tym przedmiocie znajduje się w Polityce cookies zamieszczonej poniżej.

Sposób zbierania danych

 1. Dane Użytkowników mogą być zbierane automatycznie przez serwer lub podawane przez Użytkownika podczas procesu wysyłania przez Użytkownika zapytania do właściciela serwisu.

Okres przetwarzania danych

Dane Użytkowników będę przetwarzane przez okres, którego długość uzależniona jest od celu ich przetwarzania. Właściciel będzie przechowywał zdane Użytkownika przez okres, który obliczany jest według poniżej wymienionych kryteriów:

Sposób wykorzystania danych

 1.  Dane Użytkowników wykorzystane są do celów generowania statystyk odwiedzin serwisów i utrzymania kontaktu z Użytkownikami. Dane Użytkowników nie są udostępniane innym podmiotom, z wyłączeniem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 2. Dane Użytkowników przekazane przez nich w celu wysłania zapytania wykorzystywane są do celów odpowiedzi na zapytania Użytkowników (kontaktu z użytkownikiem w sprawie zapytania). Dane Użytkowników nie są udostępniane innym podmiotom, z wyłączeniem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 3. Dane Użytkowników przekazywane przez nich w celu otrzymywania od Właściciela informacji w formie Newsletter’a wykorzystywane są do przesyłania Użytkownikom wiadomości o nowych przedsięwzięciach podejmowanych przez Właściciela, etapach już realizowanych projektów, a także planowanych inwestycjach, oraz nowych produktach w ofercie Właściciela.

Kontakt z Użytkownikiem

 1. Właściciel serwisu przewiduje kontakt z Użytkownikami w celu informowania o zmianach w serwisie oraz jego usługach wyłącznie w zakresie, w jakim związane jest to z celem przetwarzania danych, na który Użytkownik wyraził uprzednio zgodę. W przypadku pytań i wątpliwości w zakresie polityki prywatności prosimy o kierowanie pytań na adres: biuro@higasa.pl.

Dokonywanie zmian w danych osobowych Użytkownika

 1. Każdy Użytkownik może pisemnie, telefonicznie lub mailowo zgłosić do właściciela serwisu zmianę w swoich danych osobowych.

Obowiązek informacyjny

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu jest HIGASA Group Sp. z o.o., ul. Abrahama 1a/24, 80-307 Gdańsk.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celach opisanych w punkcie Polityki prywatności zatytułowanym „Sposób wykorzystania danych”.
 3. Każdy Użytkownik ma prawo żądania dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia albo ograniczenia przetwarzania, ich przeniesienia oraz wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych.
 4. Użytkownik ma prawo w każdym czasie odwołać zgodę na przetwarzanie jego danych, jednakże czynność ta nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania jego danych, którego Właściciel dokonał już w oparciu o udzieloną uprzednio zgodę.
 5. Podanie danych przez Użytkownika jest nieobligatoryjne.
 6. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika jakiegokolwiek naruszenia w przetwarzaniu jego danych, może on wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Polityka korzystania przez serwisy z plików „cookies” (ciasteczek)
[patrz polityka plików “cookies”]

Odnośniki do innych stron umieszczonych na stronie serwisu

 1. Właściciel serwisów informuje, że serwis może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Właściciel serwisów zaleca zapoznanie się politykami prywatności tam obowiązującymi, gdyż nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Informacje dotyczące zmian w polityce prywatności

 1. Właściciel serwisów zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie na niniejszej stronie nowej polityki prywatności. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności będzie widoczna na niniejszej stronie z nową datą.

Polityka cookies

Polityka plików “cookies” serwisów www.higasa.pl/ i www.higasaclub.pl/

 1. Poprzez piki cookies należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Ważność niektórych plików cookies wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookies są usuwane automatycznie dopiero po osiągnięciu określonej daty ważności (tzw. trwałe cookie).
 2. Serwisy nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisów. Właściciel serwisów wykorzystuje te pliki do:
  • możliwości logowania i utrzymywania sesji Użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu,
  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę,
  • do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika.
 4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów Właściciela stron internetowych, w tym w szczególności Użytkowników stron internetowych podlegają ich własnej polityce prywatności.
 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych Właścicielowi danych opracowane zostały wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Właściciel kontroluje ich wykonywanie i stale weryfikuje ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.
 6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia Użytkownika.
 7. Użytkownicy Serwisów mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
 9. Właściciel Serwisów informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

Regulamin Higasa.pl i Higasaclub.pl

Regulamin serwisów internetowych www.higasa.pl/ i www.higasaclub.pl/

Niniejszy Regulamin określa zasady dostępu oraz użycia serwisów internetowych www.higasa.pl/ i www.higasaclub.pl/ przez Użytkowników, na którym zamieszczane są informacje z zakresu  rynku nieruchomości. W czasie rejestracji w Serwisach Użytkownik akceptuje Regulamin.

Postanowienia ogólne

 1. Serwisy internetowe działające pod adresem http://www.higasa.pl/ i http://www.higasaclub.pl/ prowadzi HIGASA Group sp. z o.o., ul. Abrahama 1a, 80-307 Gdańsk, tel.: +48 734 732 528, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000679422, NIP: 583-32-48-212, REGON: 367360607, kapitał zakładowy w wysokości 100.000 zł wpłacony w całości.
 2. Regulamin definiuje zakres i rodzaj Usług świadczonych przez Operatora za pomocą Serwisów oraz zasady świadczenia Usług.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Operator.
 4. Serwisy działają na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Warunkiem korzystania z Serwisów jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego wszystkich postanowień.
 6. Serwisy służą informowaniu o Nieruchomościach, zaś wszystkie informacje zawarte w Serwisach nie stanowią oferty zawarcia umowy sprzedaży, tylko zaproszenie do jej zawarcia.

Definicje

 1. Cena – wskazywane przez Dewelopera ceny za sprzedaż Nieruchomości dostępne na stronie Serwisów, wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierające podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Deweloper – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która inwestuje w budowę Nieruchomości oferowanych za pośrednictwem Serwisów.
 3. Formularz kontaktowy – formularz służący do zgłoszenia zainteresowania Nieruchomością wiążący się z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Operatora wskazanych w formularzu, tj. imienia lub firmy Użytkownika (w przypadku Użytkowników prowadzących działalność gospodarczą) oraz adresu e-mail Użytkownika.
 4. Inwestycja – realizowane przez Dewelopera przedsięwzięcie budowlane.
 5. Nieruchomość – nieruchomość w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego z ograniczeniem do lokali mieszkalnych i użytkowych oferowana do sprzedaży przez Dewelopera w ramach Inwestycji.
 6. Ogłoszenie – zamieszczona w Serwisach przez Operatora oferta  dotycząca sprzedaży Nieruchomości oraz ich prezentacja przez określony dla każdego typu ogłoszenia czas, zawierające, m.in. opis Nieruchomości, zdjęcia Nieruchomości, cenę Nieruchomości oraz inne istotne informacje dotyczące Nieruchomości, które Operator otrzymał od Dewelopera oferującego daną Nieruchomość do sprzedaży.
 7. Operator – HIGASA Group sp. z o.o., ul. Abrahama 1a, 80-307 Gdańsk, tel.: +48 734 732 528, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000679422, NIP: 583-32-48-212, REGON: 367360607, kapitał zakładowy w wysokości 100.000 zł wpłacony w całości.
 8. Rabat Cenowy – wynegocjowana przez Operatora z Deweloperem różnica (określona procentowo) pomiędzy Ceną za jaką Deweloper oferuje swoje Nieruchomości do sprzedaży na rynku nieruchomości poza Serwisami, a Ceną wskazaną w Ogłoszeniach.
 9. Regulamin – niniejszy dokument obowiązujący Użytkowników, stanowiący wypełnienie obowiązki z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i jest nieodpłatnie udostępniany za pośrednictwem Serwisów.
 10. Usługa – każda usługa świadczona drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisów, w szczególności polegająca na prezentowaniu Nieruchomości.
 11. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, korzystająca z Serwisów i akceptująca Regulamin.

Korzystanie z Usług przez Użytkownika

 1. Serwisy umożliwiają Użytkownikom podejmowanie działań związanych z zakupem Nieruchomości z rynku pierwotnego, w szczególności:
  • zapoznawanie się z treścią Ogłoszeń zamieszczonych w Serwisach wraz z wynegocjowanymi przez Operatora Cenami, które mogą być objęte Rabatem Cenowym,
  • zapoznawanie się z informacjami z rynku nieruchomości,
  • zgłoszenie Operatorowi zainteresowania zakupem Nieruchomości.
 2. Użytkownik może bezpłatnie zapoznawać się z Ogłoszeniami zamieszczonymi w Serwisach, a po dokonaniu za pośrednictwem Serwisów wyboru Inwestycji, a w niej określonego Nieruchomości i skorzystaniu z funkcji „Jestem zainteresowany” może również zgłosić Operatorowi zainteresowanie zakupem Nieruchomości.
 3. Celem skorzystania z Usługi, o której mowa w ust. 2 powyżej. Użytkownik  zobowiązany jest uzupełnić dane wskazane w Formularzu kontaktowym.
 4. Po otrzymaniu przez Operatora zgłoszenia, o którym  mówi ust. 2 powyżej, przedstawiciel Operatora skontaktuje się z Użytkownikiem na wskazany przez niego adres e-mail w celu ustalenia zakresu dalszych działań związanych z procesem zakupu Nieruchomości.
 5. Na stronach Serwisów mogą znajdować się Ogłoszenia nie objęte Rabatem Cenowym.

Korzystanie z Serwisów

 1. Korzystanie z Serwisów oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się Użytkownika z Zawartością i/lub zakupu Towaru. Takie korzystanie jest dobrowolne, nieodpłatne w zakresie samego zapoznania się z Zawartością i nie wymaga od Użytkownika poczynienia żadnych formalności. Operator zastrzega sobie jednak prawo do wprowadzania innych niż obecnie przewidziane funkcjonalności Serwisów, z których korzystanie może być zależne od spełnienia określonych formalności lub warunków, w tym rejestracji. O powyższych okolicznościach, w tym o  zmianie Regulaminu w tym zakresie, Operator poinformuje Użytkowników poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczenie komunikatów w tym zakresie na Stronach Serwisów.
 2. Korzystanie z Zawartości może polegać wyłącznie na wyświetlaniu, przeglądaniu lub odtwarzaniu Zawartości na użytek osobisty wprost ze Stron Serwisów.
 3. Korzystanie z Serwisów możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Użytkownikowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów (Internet Explorer 7 i nowsze, Firefox 2 i nowsze, Opera 9.27 i nowsze, Safari 3.12 i nowsze) z włączoną obsługę języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash 9.045 bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.
 4. Wymagane jest także posiadanie aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 5. Korzystanie z Serwisów dozwolone jest wyłącznie w zakresie wynikającym z Regulaminu oraz zgodnie z jego postanowieniami.
 6. Użytkownikowi nie przysługują żadne prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do Zawartości, poza uprawnieniem do korzystania z niej w sposób określony w Regulaminie.
 7. Użytkownik nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania Zawartości w sposób wykraczający poza dozwolony użytek osobisty.
 8. Użytkownik nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Serwis i Zawartość, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Serwisów i Zawartości, nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności na Zawartości poza tymi wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszego Regulaminu.
 9. W ramach Serwisów mogą być umieszczone reklamy lub inne treści komercyjne, w tym marketingowe, handlowe, promocyjne, w różnych formach, z zastrzeżeniem ust. 21.
 10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż zamieszczone w ramach Zawartości i Usług informacje, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki, nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności. Operator dokłada staranności w celu zamieszczania w Serwisach i w ramach Usług informacji najbardziej aktualnych i pełnych,  tym niemniej Operator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność, możliwość zastosowania się do takich wskazówek lub porad oraz skutki ich zastosowania. Użytkownik korzysta z Zawartości i treści zawartych w Towarach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 11. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Operatora.
 12. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności które destabilizowałyby pracę Serwisów, utrudniałyby dostęp do Serwisów lub Zawartości lub korzystanie z nich. Zabronione jest również podejmowanie innych działań na szkodę Operatora, Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w pracy Serwisów wywołane działaniem siły wyższej, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.
 13. Zabronione jest uprawianie, bez wiedzy i wyraźnej zgody Operatora, działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej przy pomocy Serwisów.
 14. Operator potwierdza, iż niezależnie od podjętych przez niego działań mających na celu zabezpieczenie Serwisów, ze względu na publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną, Użytkownicy powinni liczyć się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. Dlatego Użytkownicy powinni również w celu podwyższenia bezpieczeństwa swojego sprzętu oraz danych stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia poprzez stosowanie programów antywirusowych i chroniących tożsamość korzystających  z sieci Internet. Operator zaleca unikanie korzystania z Serwisów przy użyciu nieznanych komputerów osobistych.
 15. Wszelkie nadzwyczajne oznaki funkcjonowania Serwisów, w szczególności inny wygląd Serwisów, niespotykane dotychczas komunikaty, obrazy etc., bez uprzedniej informacji wystosowanej przez Operatora do Użytkowników dotyczącej możliwości wystąpienia takich zdarzeń, mogą oznaczać próbę bezprawnego działania podmiotów trzecich. W takich okolicznościach Operator zaleca niezwłoczne przerwanie korzystania z Serwisów.

Zasady Odpowiedzialności

 1. Operator nie jest stroną jakichkolwiek z umów zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a Deweloperem.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nadmiernie przeciążone łącze internetowe Użytkowników oraz innych osób korzystających z Serwisów, a także inne łącza międzyoperatorskie.
 3. Operator zobowiązuje się dbać o należyte funkcjonowanie Serwisów.
 4. Operator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie Serwisów i będzie niezwłocznie usuwał wszelkie awarie, aby w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.
 5. W przypadku konieczności dokonania zmian i ulepszeń w Serwisach, czy przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub awarii sprzętu albo wystąpienia działania siły wyższej, Operator zastrzega sobie prawo do czasowej przerwy w funkcjonowaniu Serwisów.
 6. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Operator będzie w miarę możliwości informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na Stronach Serwisów.
 7. Ogłoszenia zamieszczane przez Deweloperów za pośrednictwem Serwisów, dotyczą Nieruchomości znajdujących się na różnych stadiach budowy, w wielu przypadkach wyłączających możliwość szybkiego wprowadzenia się lub skorzystania z Nieruchomości.
 8. Odpowiedzialność Operatora ograniczona jest do normalnych następstw, przewidywalnych w chwili zawarcia umowy. Operator nie ponosi odpowiedzialności za straty, które poniósł Użytkownik, jak również z tytułu utraconych przez niego korzyści.
 9. Wyłącznym źródłem zobowiązań Operatora jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Dodatkowe zasady korzystania z Serwisów

 1. Bez konieczności dokonywania jakiejkolwiek rejestracji w Serwisach, Serwis umożliwia zapoznawanie się z zamieszczonymi w nim Ogłoszeniami, poradami dotyczącymi wyboru nieruchomości, aktualizowanymi informacjami o rynku nieruchomości, kalkulatorem zdolności kredytowej oraz kalkulatorem opłat związanych z zakupem nieruchomości.
 2. Wszystkie treści, w tym elementy graficzne oraz oprogramowania, stanowiące zawartość Serwisów mogą być wykorzystywane przez Użytkowników oraz inne osoby korzystające z Serwisów jedynie w celach niekomercyjnych, związanych z normalnym korzystaniem z usług Serwisów. Jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie treści udostępnianych za pośrednictwem Serwisów wymaga uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Operatora.

Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W przypadku gdy Użytkownik lub inna osoba uzna, iż zamieszczenie Zawartości w ramach Serwisów zostało dokonane z naruszeniem prawa, dóbr osobistych, dobrych obyczajów, uczuć, moralności, przekonań, zasad uczciwej konkurencji, „know-how”, interesów, tajemnicy chronionej prawem lub na podstawie przyjętego zobowiązania, może powiadomić Operatora o potencjalnym naruszeniu.
 2. Operator powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje działania mające na celu weryfikację i usunięcie z Serwisów Zawartości w zakresie o którym mowa w ust. 1 powyżej, będących przyczyną naruszenia.
 3. Operatora uznaje się za powiadomionego o zgłoszeniu zawiadomienia o naruszeniu, o którym mowa powyżej jeśli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:
  • zawiadomienie zostanie skierowane przez osobę uprawnioną:
   • w przypadku osób fizycznych działających we własnym imieniu lub jako przedstawiciel: wraz z podaniem jej imienia i nazwiska ewentualnie podstawy występowania jako przedstawiciel, adresu korespondencyjnego, adresy email, własnoręcznym podpisem,
   • w przypadku innych osób lub podmiotów: wraz z podaniem jej imienia i nazwiska, stosownym upoważnieniem wystawionym przez uprawnioną osobę/osoby wraz ze wskazaniem podstawy tego uprawienia, adresu korespondencyjnego, adresy email, własnoręcznym podpisem,
  • zawiadomienie będzie wskazywać na podstawę uprawnienia do dokonania zawiadomienia i żądania usunięcia określonej Zawartości,
  • zawiadomienie będzie zawierać opis Zawartości, której dotyczy, ze wskazaniem adresu podstron Serwisów, w ramach których jest on dostępny i miejsca na nich, które umożliwią Operatorowi zlokalizowanie tej Zawartości.
 4. Operator powiadomiony w sposób opisany w ust. 3 powyżej, przeanalizuje zawiadomienie i po stwierdzeniu jego zasadności, usunie kwestionowaną Zawartość z Serwisów.
 5. W przypadkach oczywistego naruszenia, zawiadomienia mogą być składane w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: biuro@higasa.pl. Zawiadomienie takie powinno zawierać wszystkie elementy opisane w ust. 3 powyżej, z wyłączeniem własnoręcznego podpisu zawiadamiającego. Niezbędne upoważnienia lub dokumenty mogą być załączone w formacie PDF.
 6. Operator może przed ostatecznym rozpatrzeniem zawiadomienia, zwrócić się o uzupełnienie zawiadomienia lub o złożenie dalszych wyjaśnień, a w przypadku zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, może zażądać złożenia zawiadomienia, o którym w ust. 3 powyżej.

Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21 stycznia 2018 r.
 2. Korespondencję kierowaną do Operatora należy wysyłać pocztą tradycyjną na adres: HIGASA Group sp. z o.o., ul. Abrahama 1a, 80-307 Gdańsk, albo drogą elektroniczną na adres e-mailowy biuro@higasa.pl.
 3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Stron Internetowych Serwisów.
 4. Skorzystanie z Serwisów równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu. Niezależnie od tego, dokonanie skutecznej Rejestracji wymaga dokładnego zapoznania się  z Regulaminem oraz akceptacji jego postanowień.
 5. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. Może ona być spowodowana w szczególności zmianami ustawodawczymi, bądź zmianami praktyki stosowania prawa, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z Usług lub z Serwisów.
 6. O treści zmiany Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony przez Operatora najpóźniej na miesiąc przed jej wprowadzeniem, poprzez umieszczenie przez Operatora na głównych Stronach Internetowych Serwisów wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na głównych Stronach Internetowych Serwisów przez co najmniej miesiąc.
 7. Nie stanowi zmiany Regulaminu: zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Operatora, ani zmiana danych Operatora wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia przez niego działalności.
 8. Operator ma również prawo podjąć decyzję o zaprzestaniu lub zawieszeniu świadczenia Usług. W takim przypadku poinformuje Użytkowników, zamieszczając na Stronach Internetowych Serwisów stosowną informację. Zaprzestanie lub zawieszenie świadczenia Usług może nastąpić po upływie co najmniej 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji.
 9. Regulamin nie wyłącza, ani nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 10. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Operatora oraz Użytkownika.
 11. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu,  Umowy lub Umowy Sprzedaży, jest prawo polskie.
 12. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu,  Umowy lub Umowy Sprzedaży, których Stronom nie uda się w pierwszej kolejności rozwiązać ugodowo, podlegają następnie rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Operatora, a w odniesieniu do Konsumentów przez sąd powszechny właściwy zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi przepisami ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2019.1460 t.j.).

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić łatwość i wygodę przekazywanych informacji.
W celu wyłączenia prosimy o odpowiednią zmianę konfiguracji przeglądarki. (polityka cookies)